Privacy Verklaring

Inleiding

Bij de uitvoering van werkzaamheden door Linda ter Woerds / Overgangspraktijk InBalans is bescherming van persoonsgegevens van cliënten van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houd ik, Linda ter Woerds, mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Linda ter Woerds, Overgangsconsulent, en eigenaar van de eenmanszaak Overgangspraktijk InBalans, KvK nummer 77354818

In mijn privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens:

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer : 0630005299 en/of mailen
op mailadres: contact@overgangspraktijk-inbalans.nl
Op https://overgangspraktijk-inbalans.nl is informatie te vinden over mijn onderneming.

Wat zijn persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon. Cliënten delen persoonsgegevens met mij
wanneer u bij mij onder behandeling bent; als u informatie bij mij opvraagt; als u contact met mij hebt. Onder persoonsgegevens vallen naam, telefoonnummer en emailadres van
cliënte, en ook gegevens over gezondheid en levensomstandigheden.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u mijn website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

Welke gegevens verzamelt Overgangspraktijk InBalans
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, krijgt u vooraf een vragenlijst toegestuurd en tijdens het consult ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte.
Onderstaande opsomming bevat de persoonsgegevens welke ik bij wet verplicht ben vast te leggen in een cliëntdossier. Daarnaast kan het voorkomen dat ik cliënten apart om
toestemming vraag voor verwerking van persoonsgegevens. Deze toestemming leg ik met cliënte vast in een privacyverklaring die wordt opgenomen in het dossier van cliënte.

Ik verwerk de volgende gewone persoonsgegevens van cliënten die onder behandeling zijn:
• Naam, adres, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer en emailadres
• Geboortedatum
• Huisarts (indien in belang van de behandeling)
• Zorgverzekering

   Ik verwerk de volgende persoonsgegevens van cliënten die onder behandeling zijn:

 • Gezondheidsgegevens
  • Overige persoonlijke gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden vastgelegd zijn

Dossierplicht

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als verpleegkundig overgangsconsulente, een medisch dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, gegevens over door mij gedane diagnostiek en behandelingen. Ook wordt er, indien nodig, in dit dossier gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik na expliciete toestemming van cliënte opvraag bij andere zorgverleners als huisarts of specialist.

Bewaartermijn

Client gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of op grond van wettelijke bewaartermijnen. Vanuit de WGBO geldt voor het medisch dossier
een bewaartermijn van 20 jaar. Voor minderjarigen geldt dat het dossier 20 jaar bewaard moeten blijven vanaf de 18e verjaardag.

Beroepsgeheim

 • Als overgangsconsulent heb ik op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.
 • Soms wordt het beroepsgeheim verbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.
 • Er worden geen geluids- of video opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de overgangsconsulent, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening. Dit document wordt gescand en opgeslagen in het cliëntendossier.

Financiële administratie

 1. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
 • Een betaling via een (eenmalige) overschrijving per bank vermeldt uiteraard wél uw naam op mijn afschriften en online bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. De belastingdienst kan hierdoor uw (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen.
 1. Uw gegevens op de nota
 • Voor elk consult ontvangt u een nota. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom daarop niet alleen uw naam en adres vermeld staan, maar ook uw  geboortedatum. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.
 • Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij.
 • U kunt aangeven of u de nota uitgeprint overhandigd wenst te ontvangen, of dat u deze in PDF via de mail wilt ontvangen. In het laatste geval kunt u aangeven of dit per gewone mail kan, of dat u dit via de beveiligde mailbox van de praktijk naar uw beveiligde mailbox wil laten verzenden, al dan niet voorzien van encryptie.

Bereikbaarheid

In het cliënt dossier staan contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Alleen in onderstaande gevallen zal ik hier gebruik van maken:
• Het wijzigen, annuleren, verifiëren of informeren van/over gemaakt afspraken
• Indien er sprake is van een urgente situatie of overmacht waardoor ik de afspraak zal moeten wijzigen of annuleren
• Me te informeren indien cliënte zonder berichtgeving afwezig is bij een afspraak
• Voor het versturen van een betaalverzoek, behorend bij de kosten van het consult,
 wordt gebruik gemaakt van WhatsApp of SMS om berichten hieromtrent te versturen.

Het email adres van cliënte zal alleen met toestemming cliënte gebruikt worden voor onderstaande doeleinden
• Versturen van een bevestiging of wijziging van en afspraak
• Versturen van relevante informatie met betrekking tot praktijkvoering of behandeling.

Verwerking van gegevens door derden

Als overgangsconsulent heb ik als enige toegang tot de gegevens in het cliënt dossier.
De gegevens uit het dossier kunnen eventueel voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
• Het informeren van andere zorgverleners, indien nodig of gewenst. Bijvoorbeeld bij afronding van een behandeltraject of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt altijd met expliciete toestemming van de betreffende cliënte.
• Voor het bespreken van casuïstiek tijdens intervisie of intercollegiaal overleg. Dit gebeurt altijd geanonimiseerd en onherkenbaar, en enkel met expliciete toestemming van de cliënte.

Rechten cliënten met betrekking tot eigen persoonsgegevens

Recht op inzage, wijziging en aanvulling

Cliënten hebben het recht om te vragen welke gegevens ik van ze heb, om deze gegevens in te zien, te wijzigen of aan te vullen

Recht op verwijdering

Cliënten hebben het recht om een eerder afgegeven uitdrukkelijke toestemming in te trekken en eigen gegevens te laten verwijderen

Recht op bezwaar of indienen van een klacht

Indien cliënte bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens dan dien ik te stoppen met het verwerken ervan.

Recht op overdraagbaarheid

Cliënte heeft het recht om de gegevens die ik van haar heb te ontvangen, in een computerbestand te verkrijgen, zodat ze makkelijk te hergebruiken zijn of door te sturen zijn naar een andere organisatie.

Uitoefenen van uw rechten

Wanneer cliënte een van haar rechten wilt uitoefenen kan ze een email sturen naar contact@overgangspraktijk-inbalans.nl  Cliënte zal van mij een ontvangstbevestiging ontvangen waarna ik het verzoek in behandeling zal nemen. Cliënte kan alleen een verzoek indienen voor zichzelf.
Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen.

Beveiliging van uw gegevens

Overgangspraktijk InBalans heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Mocht cliënte van mening zijn dat haar gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik van haar gegevens dat wordt cliënte nadrukkelijk verzocht hiervan melding te maken via contact@overgangspraktijk-inbalans.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

Privacybeleid inzake website

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06-04-2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik doe met de gegevens die ik via https://overgangspraktijk-inbalans.nl over u verkrijg. Ik raad u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In mijn verwerking voldoen ik aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • ik vermeld duidelijk met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doen ik via deze privacyverklaring;
 • ik streef ernaar mijn verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • ik passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • ik uw recht respecteer  om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens ik van u bewaar, neem dan contact met mij op.

Doel, gegevens en bewaartermijn

Ik ontvang of verzamel mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met mijn bedrijfsvoering, waaronder de volgende:

 1. Contact ( door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren)
 • Voor dit doel gebruik ik de volgende persoonsgegevens:

 – Een voor- en achternaam
– Een e-mail adres
– Een telefoonnummer

De grondslag waarop ik deze gegevens mag verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn: Ik bewaar deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 12.

 1. Delen met andere partijen
 • Ik deel persoonsgegevens indien ik bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht ben om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.
 • Als mijn website of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan mijn adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.
 1. Beveiliging
 • Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 • Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zal ik u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.
 1. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens
 • Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens ik over u heb, neem dan contact met mij op. U kunt contact met mij opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:
 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
  Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
  Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.
 1. 6. Privacy in de wachtkamer
 • Ik kan niet inschatten of u in de gang of in de wachtkamer iemand tegenkomt die u kent.
  Mocht u dit uit oogpunt van uw privacy vervelend vinden, dan kunt u dit bij mij aangeven. We plannen desgewenst een afspraak in op een ander tijdstip/dag
 1. 7. Een klacht indienen
 • Als u niet tevreden bent met de manier waarop ik omga met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 1. Contactinformatie
 • Linda ter Woerds
  Haaksbergen
  Nederland
  Website: https://overgangspraktijk-inbalans.nl
  E-mail: contact@overgangspraktijk-inbalans.nl
  Telefoonnummer: 06-30005299